"A szeretet:
Láng, mely melegít, 
Fény, mely világít.
Mágnes, mely vonz,
Illat, mely felvidít, 
Pohár, mely felüdít,
Hegy, mely meg nem rendül,
S mosoly,
mely napvilágra hoz elrejtett dolgokat." 

Szeretnénk bemutatni, hogy jó úton haladunk napjaink kihívásának, a sikeres integráció megvalósulásának folyamatában, a megváltozott körülményekhez igazodó, sokoldalúan képzett egészséges, keresztény életszemléletű és tevékeny gyermekek nevelésében. Az iskola múltja, katolikus jelene és jövője, arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a keresztényi nevelés értékrendjére, gondolkodására, lakóhelyünk, nemzetünk történetének, egyházi hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség

Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola nevelésének legfontosabb alapelvei. 
HIT:
Iskolánk hivatása és küldetése a gyermekek nevelése és oktatása a katolikus egyház értékrendjével összhangban. Az örök értékekre alapozva példamutató emberi magatartásunkkal neveljük tanítványainkat. 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS: 
Az iskola megalakulásától fogva kulcsszerep jut a közösség építésének. A tanulók példát is láthatnak maguk előtt a tantestületben, így számukra is hamar értékké válik az összetartozás. A közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az iskolához tartozókat. Odafigyelünk egymásra, felelősséggel vagyunk a ránk bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát és értékét. 
HITELES PÉLDAADÁS: 
Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok elé csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap mint nap teljesítjük.
LELKIISMERETESSÉG:
Ez a tényező mind a nevelői, mind az oktatói tevékenységet érinti. Pedagógusaink tudásuk legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, de felelősségüknek érzik az órákon kívül is, hogy formálják diákjaik személyiségét. A nevelésben szívügyüknek tekintik, hogy a tanulókat a helyes útra terelgessék.
KÖVETKEZETESSÉG: 
A tanárok következetességének három irányba kell megnyilvánulnia: 
- elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon elvek alapján történik, rendszeresen; 
- a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az adminisztrációban; 
- és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen, mindenki ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen. Ennek megfelelően az alapfunkciók ellátása mellett, a továbbiakban is olyan iskola megteremtésén munkálkodunk, ahol humánus, szeretetteljes környezetben egészséges, nemes jellemű, érdeklődő, gyermekeket nevelünk. Megfelelő értékrend kialakítására törekszünk, amelyben az emberi kultúra általános alapértékei meghatározóak. Ezeket közvetítve, átadva és gyakoroltatva segítjük a tanulói személyiség kibontakoztatását. Hatékony iskola megvalósításán munkálkodunk, amellyel elégedett a diákok és szülők többsége. Iskolánkban minden tanuló egyaránt fontos. Egyéni képességeinek, fejlesztésére törekszünk tehetséggondozással és a hátrányok leküzdését is szolgáló felzárkóztatással.
Igényes magatartás és környezetkultúra megvalósításával, az egészséges életvitel igényeinek megalapozásával, a családját, városát és hazáját tisztelő, megbecsülő fiatalok nevelését vállaljuk. Hisszük, hogy minden gyerek képes sikereket elérni és mi mindent megteszünk, hogy sikeresek legyenek.
Nevelőmunkánk során számítunk a szülőkkel kialakult jó kapcsolatunkra, azt ápolva és tovább szélesítve hasznosítjuk a mindennapi munkánk során.

Juhászné Wolf Edit
igazgató